Vážení obchodní přátelé,

od 21.4.2018 je směrnice PPE 89/686/EEC nahrazena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.
Certifikáty vydané dle původní směrnice jsou stále platné až do 21.4. 2023 a platí rovněž Ujištění o ES prohlášení o shodě.

Nové výrobky a nové certifikace už se řídí dle nového nařízení. Dle tohoto nařízení musí být součástí obchodního balení jak Informace pro uživatele, tak EU prohlášení o shodě, nebo odkaz na jeho umístění v elektronické podobě (webové stránky) v českém jazyce.

 

Vyjádřením EU prohlášení o shodě je označeno značkou CE na výrobku.

logo CE připevněné na výrobek je  označením shody, které ukazuje, že výrobek je ve shodě s harmonizovanou legislativou.

Na výrobek je smí připojit pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, může být připojeno pouze na přesně dané kategorie výrobků, na něž se vztahují směrnice technické harmonizace.

Grafická podoba označení CE je přesně daná a to v příloze II nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008ES.


Pro jednotlivé kategorie OOP jsou nařízením vlády předepsány různé postupy posuzování shody.

  • U OOP I kategorie (OOP jednoduché konstrukce) postačí posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem.

  • U OOP II a III kategorie se na posuzování shody musí podílet nezávislá instituce, v České republice označovaná jako autorizovaná osoba /notifikované osoba (autorizované osoba notifikovaná, tj. oznámená orgánům EU oprávněná pracovat v rámci EU), u OOP kategorie III musí být k označení CE doplněno identifikačním číslem této osoby.


Ačkoli se jedná vždy o výrobce, kdo připojuje označení CE na výrobek a kdo je zodpovědný za shodu výrobku, ekonomické subjekty na nižším stupni zásobovacího a distribučního řetězce také hrají svou roli v zajištění toho, že se na trhu budou prodávat pouze bezpečné a vyhovující výrobky.